Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2012

sabbath
2605 669e
zmieniłem moje życie, teraz mam nad nim kontrolę ..., spełniam moje marzenia i po raz pierwszy, czuję, że to wszystko ma sens ..., mam w sobie ogromną chęć życia ..., tylko szkoda, że Ciebie nie ma już przy mnie ..., a najdziwniejsze jest to, że mógłbym dla Ciebie to wszystko zostawić, mój cały idealny świat, tak bardzo Ciebie kocham ...
Reposted frommilitisto militisto
sabbath
Reposted frompowerpill powerpill
sabbath
Reposted frombluuu bluuu
sabbath
Reposted frombluuu bluuu
sabbath
2701 3be4 500
Reposted fromthomerth thomerth
sabbath
2702 8b4d
Shining
Reposted fromprzemykaz przemykaz
sabbath
2777 401b
Reposted fromdeusexmachina deusexmachina
sabbath
2808 f343
Reposted fromzenibyja zenibyja
sabbath
sabbath

September 19 2012

sabbath
sabbath
7729 a14f
Reposted fromb-eat-brains b-eat-brains vianerkowiec nerkowiec
sabbath
sabbath
5986 6256
fingersss
Reposted fromouri ouri vianerkowiec nerkowiec
9805 2048
Reposted fromnecrolatria necrolatria vianerkowiec nerkowiec
sabbath
Dita
Reposted fromnerkowiec nerkowiec
sabbath
0663 3d44
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic vianerkowiec nerkowiec
6869 760a
Reposted fromanks anks vianerkowiec nerkowiec
sabbath
sabbath
0415 c70d
Reposted fromstrasznik strasznik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl